Studie-uitstelgedrag verbeteren helpt.

Lennart Visser, Academic Procrastination among First-year Student Teachers, promotieonderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam, 23 januari 2020, 172 pagina’s, ISBN 978-94-6375-572-6.

Leren is de meest complexe activiteit van de mens. Veel leerprocessen zijn een succes en geven het individu zelfwaardering en autonomie. Maar er is ook regelmatig sprake van falen. Het stoppen en afbreken van studies in hogescholen en universiteiten zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Greep krijgen op factoren die kunnen helpen het falen te overwinnen zijn erg belangrijk. Lennart Visser deed heel hoopvol promotieonderzoek naar de factor studie-uitstelgedrag. 

Continue reading “Studie-uitstelgedrag verbeteren helpt.”

De juiste baas selecteren

Bij geen enkel onderwerp heeft de toezichthouder zo veel invloed op het toekomstige succes of falen van een instelling als bij de selectie en benoeming van de bestuurder. Wat wordt het profiel? Hoe verloopt de werving? Wie wordt geselecteerd? De wetenschappelijke literatuur constateert dat dit proces regelmatig tot een mismatch leidt, met grote en langdurige negatieve gevolgen voor de organisatie.  Continue reading “De juiste baas selecteren”

Studiesucces door onderwijskwaliteit

Bijna 90 procent van alle leerlingen met een havodiploma (hoger algemeen voortgezet onderwijs) start met een hogeschoolopleiding. Zij hebben al jaren hun uiterste best gedaan, juist omdat ze naar een hogeschool wilden. De motivatie is dus hoog. En ze willen heel graag het bachelordiploma halen. Als geen ander beseffen ze dat dit hun kans is op maatschappelijk succes. Jaren van twijfel over wat te gaan studeren is uitgemond in een keuze. Bevestiging zou daarom een welkome steun voor hun zelfvertrouwen betekenen. Continue reading “Studiesucces door onderwijskwaliteit”

Is excellent onderwijs en onderzoek genoeg?

De groei van de universiteiten en hogescholen is vanuit sommige gezichtspunten een markant succesverhaal. Het wordt door vele economen gezien als dé basis voor onze huidige welvaart en welzijn. En menige econoom denkt dat er grote terugverdieneffecten voor de samenleving zijn, ook al geeft iedere wetenschapper direct toe dat er geen sluitende berekeningsmodellen te maken zijn. Desondanks geloven we erin, in ieder geval bijna alle regeringen en de OECD, IMF en Wereldbank, getuige hun nauwlettend volgen van de prestaties van het hoger onderwijs en onderzoek. Maar tegelijk met het succesverhaal groeiden er ook veel twijfels over het nut van universiteiten en hogescholen. Continue reading “Is excellent onderwijs en onderzoek genoeg?”

De waarde van de toezichthouder

Een nabeschouwing van Pim Breebaart na ruim vier jaar voorzitterschap van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen.

Inleiding

De raden van toezicht zien toe op het college van bestuur. Ze keuren de strategie en houden toezicht op de effectiviteit en efficiëncy van het beleid van het bestuur. In het voorjaar 2017 werd de eerste periode van de prestatieafspraken afgerond. Drie hogescholen voldeden aan hun zelf geformuleerde ambities, 34 hogescholen realiseerden een of meer ambities niet. De veruit grootste problematiek was de blijvend grote uitval van studenten en het tegenvallende studiesucces. De leidinggevenden en docententeams hebben hun ambities niet goed uitgevoerd en/of te hoge strategische ambities geformuleerd. Ik vermoed vooral het laatste. Immers als je een zelfbeeld van flexibilteit en veranderingsgezindheid hebt, dan ben je al snel geneigd hoge ambities te stellen. En wat is de rol van de raden van toezicht daarin? Continue reading “De waarde van de toezichthouder”

Geef dit als kerstcadeau!

Lenora Chu: Little Soldiers. An American Boy, a Chinese School, and the Global Race to AchieveHarperCollins Publishers Inc., New York. ISBN 9780062367853; 347 blz. $27.99 Google Books link

Lenora Chu is geboren en getogen in de Verenigde Staten. Haar ouders waren Chinese migranten. In 2010 gaat ze met haar echtgenoot Rob Schmitz in Shanghai wonen en werken. Ze zoekt een peuterschool voor hun achttien maanden oude zoon Rainey. Omdat Chu en Schmitz vloeiend Mandarijn spreken en Amerikanen zijn, lukt het hun om het zoontje in te schrijven aan de prestigieuze Soong Qing Ling Preschool. De blijdschap bij de ouders is enorm. Als Lenora het kind op zijn eerste schooldag begeleidt, krijgt ze een cultuurshock. De twijfel over de schoolkeuze slaat toe. Bijna elke dag voelt ze de neiging om een conflict met de teacher te beginnen. Continue reading “Geef dit als kerstcadeau!”

Welke studenten worden wijzer van care, dare en share?

Het is een veelkleurig palet aan idealen waarop het Windesheimbestuur de missie wil baseren. Centraal staat één gewaagd idee: een enorme vrijheid voor “elke student om een persoonlijke en uitdagende leerroute uit te zetten”. Dat klinkt aantrekkelijk, maar is het reëel? Biedt zo’n missie ook bruikbare handvatten om de uitdagingen van een grote hogeschool met succes aan te gaan? Lukt het hiermee om grote aantallen studenten goed voor te bereiden op een beroepsloopbaan? Continue reading “Welke studenten worden wijzer van care, dare en share?”

Leiderschap in het hoger onderwijs

Victor C.X. Wang, Bernice Bain, John Hope, Catherine Hansman, Educational Leadership and Organizational Management, linking theories to practice,

Information Age Publishing, INC., Charlotte, USA, 2017, 391 blz., 46,21 €.

Victor Wang, Bernice Bain, John Hope en Catherine Hansman schreven met Educational Leadership and Organizational Management, linking theories to practice, een doorwrochte studie over leiding geven in een hoger onderwijsinstelling. Zij ordenen de theorieën over leidinggeven en plaatsen ze naast de praktijk. Het zal niet verbazen dat er een flinke kloof tussen theorie en praktijk wordt geconstateerd. Of om het anders te zeggen, er wordt door leidinggevenden weinig geleerd, er wordt wel veel geëvalueerd, maar het gedrag, zeker ook het ineffectieve gedrag van vele leidinggevenden, verandert niet erg veel. Dat is wellicht voor sommigen een teleurstellende constatering, maar toch ook herkenbaar? Continue reading “Leiderschap in het hoger onderwijs”

Finesses in toezicht houden

Toezicht houden vraagt om betrokkenheid en afstand. Betrokkenheid om aan de voorkant met het bestuur mee te denken over de strategie, bij de implementatie desgewenst te adviseren en zeker niet om langs de kant te blijven staan. Toezicht houden vraagt ook om afstand om met een brede en onafhankelijke blik feedback te kunnen geven over het effectief en efficiënt uitvoeren van die strategie. Steven Schuit en Casper Jaspers schrijven in het Handboek Voorzitter (Mediawerf, 2017) op pagina 151 dat ‘het College van Bestuur de Raad van Toezicht moet betrekken bij het formuleren van de strategie en bij materiële wijzigingen van een bestaande strategie’. En vervolgen dat de Raad moet kunnen ‘vaststellen dat het bestuur zich daadwerkelijk achter de vastgestelde strategie opstelt’. Dit alles vraagt van de toezichthouder ‘meer kennis van de organisatie, de markt en de producten of diensten en de dilemma’s dan van – gewone – interne toezichthouders mag worden verwacht’. De conclusie is duidelijk. Het is geen gemakkelijke opgave, want de tijd en middelen die toezichthouders tot hun beschikking hebben, zijn zeer beperkt. Binnen die randvoorwaarden moeten wij periodiek beoordelen of wij onze functie goed hebben uitgeoefend. En dat is om meerdere redenen een moeilijk te beantwoorden vraag. Continue reading “Finesses in toezicht houden”

Zonder steun gaat het niet

Claire Crawford, Lorraine Dearden, John Micklewright & Anna Vignoles: Family Background and University Success. Differences in higher education access and outcomes in England.

Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780199689132; 162 blz. € 29,33

Als een leerling uit een arm Engels gezin op 11-jarige leeftijd naar dezelfde middelbare school gaat als zijn leeftijdgenoot uit een rijker gezin, dan zal het arme kind iets lagere cijfers halen. Continue reading “Zonder steun gaat het niet”