Archive for the ‘columns’ Category

De juiste baas selecteren

dinsdag, april 28th, 2020

Bij geen enkel onderwerp heeft de toezichthouder zo veel invloed op het toekomstige succes of falen van een instelling als bij de selectie en benoeming van de bestuurder. Wat wordt het profiel? Hoe verloopt de werving? Wie wordt geselecteerd? De wetenschappelijke literatuur constateert dat dit proces regelmatig tot een mismatch leidt, met grote en langdurige negatieve gevolgen voor de organisatie.  (more…)

Tweemaal zoveel leren voor de halve prijs!

woensdag, december 3rd, 2014
Wiliam Bowen was president van Princeton. Zijn boek The Higher Education in the Digital Age bestaat uit twee analyses. De kosten van het hoger onderwijs nemen explosief toe, meer dan die van gezondheidszorg of energie. De prijs die burgers, bedrijven en overheid betalen is enorm. Hoe komt dat? Is de kostenkant van het hoger onderwijs structureel te hoog? Is er voldoende  return on investment? Het tweede deel gaat over de digitale revolutie en de opkomst van Moocs (Massive Open Online Courses). Kunnen we het hoger onderwijs goedkoper maken door de digitalisering? En welke wegen moeten we dan inslaan?

(more…)

De toegevoegde waarde van de interne toezichthouder?

zondag, juli 6th, 2014
Het hoger onderwijs kent een uitvoerig systeem van externe kwaliteitszorg. Er is de jaarlijkse Nationale Student Enquête. Studiekeuze123  maakt melding van alle uitslagen. Elsevier publiceert een ranking. En als je die te simpel vindt, wat zo is, dan kijk je in de Keuzegids. Jaarlijks staat alles gerankt volgens het deskundige oordeel van Frank Steenkamp. Vervolgens ontvangt iedere opleiding eens in de zes jaar een onvoldoende, voldoende , goed of excellent van een peergroep onder regie van de NVAO. Bijna alle opleidingen organiseren ook nog een midterm proefaccreditatie. En de meeste hogescholen en universiteiten worden eens in de zes jaar aan de Instellings Toets Kwaliteitszorg onderworpen. En bovendien heeft de minister een Review Commissie ingesteld die met iedere instelling afspraken over te leveren prestaties heeft gemaakt. En dat gaat controleren. Vervolgens houdt de inspecteur van het onderwijs in de gaten of dit hele systeem tot het gewenste doel leidt. Men zou zeggen, dit is een volledig en sluitend systeem, beter en vollediger kan bijna niet? (more…)

Hogere uitval en lager studiesucces

maandag, januari 20th, 2014
De uitval in hogescholen neemt toe en het studiesucces neemt af. Regelmatig verklaren bestuurders van hogescholen deze trend door de hogere eisen die aan studenten gesteld zouden worden. Logisch dat minder studenten de eindstreep halen. Wat impliceert deze redenering? (more…)

Zienderogen meer leren

woensdag, november 27th, 2013
Laten we een hogeschool in gedachte nemen met een hoge uitval en slecht studierendement. De studenten waarderen de hogeschool in de jaarlijkse enquête met een matig cijfer. In de Studiekeuzegids staan de opleidingen op de onderste plaatsen van de ranking. In de Elsevier krijgt de hogeschool nauwelijks aandacht. Regelmatig hapert er iets bij een accreditatie van een opleiding of de instelling. En dat beeld bestaat al enige tijd. Een goede toezichthouder verlangt dan van het college van bestuur dat er binnen twee jaar op alle vlakken een meetbare verbetering zal plaatsvinden.

(more…)

Rite de Passage

vrijdag, april 26th, 2013
In alle culturen markeren we de overgang van de ene levensfase naar de andere fase met rituelen. Bij geboorte, volwassen worden, trouwen en dood, het zit vol rituelen om afscheid te nemen van de vorige fase en de nieuwe fase in te luiden. Er is geen weg terug, dat is duidelijk. In oudere culturen gaat de overgang naar volwassenheid vaak gepaard met beproevingen. Antropologen noemen deze fase de liminaliteit. En hoe gaat het met onze studenten? (more…)

De blinde toezichthouder

zaterdag, februari 16th, 2013
Als een leek naar een ECG kijkt dan zal hij denken: oh, wat betekent dit? Afgelopen jaar heb ik regelmatig toezichthouders gesproken over de kwaliteit van hun toezicht op het onderwijs. Mijn eerste vraag is altijd: wat weet u van onderwijs? En het meest gegeven antwoord is: niet veel. Op zijn best getuigt dit van zelfkennis. Toch hebben ze de ambitie om toezicht te houden op de kwaliteit van onderwijs. (more…)

De werving van studenten

woensdag, oktober 31st, 2012
Als je een auto wilt kopen begin je met de folder. Die beschrijft de kleur, bekleding, wielen, design, verbruik. Ik heb nog nooit een folder gezien die dit allemaal weglaat en vertelt dat de auto de samenwerking tussen mensen bevordert. Maar wat doen hogescholen in hun werving? Lees of luister als voorbeeld naar de Pabo’s van grote hogescholen. Het werk wordt aantrekkelijk voorgesteld. Volgens de folders ga je veel samenwerken. Functiedifferentiatie in de basisschool schijnt plezierig te zijn. Je kan dan ook iets anders doen dan lesgeven. En bij sommige folders denk je na lezing: wat ga ik nou in vier jaar leren? Wat krijg ik terug voor mijn inspanning? Ik zou het werkelijk niet weten. (more…)

Het immense tekort aan universitaire leraren!

maandag, juni 25th, 2012
De Nederlandse leerlingen en studenten leren veel maar moeten nog meer leren. Het kan beter. Alleen een beter en hoger opgeleide volgende generatie jonge ondernemers en werknemers kunnen in de wereldtop meespelen. (more…)

De Januskop van een toezichthouder

dinsdag, april 10th, 2012

Bij de jaarlijkse evaluatie vertelde een toezichthouder dat zij dit werk doet namens de samenleving. En daarom waardeert ze dat meer dan 50% van de studenten uit een gezin met laag opgeleide ouders komt. Zij wil dat juist deze groep goed onderwijs ontvangt. En zij is positief over de collegevoorzitter die persoonlijk uitstraalt dat dit onderwijs voor de emancipatie van bepaalde groepen belangrijk is. Ze steunt de maatschappelijke doelen en begrijpt dat er regelmatig teleurstellingen verwerkt moeten worden over het ontbreken van voldoende resultaat. Een andere toezichthouder vertelde dat hij op het moment dat hij de hogeschool in loopt de belangen van deze hogeschool dient en niet van anderen in de samenleving. Hij was vooral tevreden over de collegevoorzitter omdat deze goed op de bedrijfsprocessen let en de financiële continuïteit van de organisatie garandeert. (more…)