Leiderschap in het hoger onderwijs

Victor C.X. Wang, Bernice Bain, John Hope, Catherine Hansman, Educational Leadership and Organizational Management, linking theories to practice,

Information Age Publishing, INC., Charlotte, USA, 2017, 391 blz., 46,21 €.

Victor Wang, Bernice Bain, John Hope en Catherine Hansman schreven met Educational Leadership and Organizational Management, linking theories to practice, een doorwrochte studie over leiding geven in een hoger onderwijsinstelling. Zij ordenen de theorieën over leidinggeven en plaatsen ze naast de praktijk. Het zal niet verbazen dat er een flinke kloof tussen theorie en praktijk wordt geconstateerd. Of om het anders te zeggen, er wordt door leidinggevenden weinig geleerd, er wordt wel veel geëvalueerd, maar het gedrag, zeker ook het ineffectieve gedrag van vele leidinggevenden, verandert niet erg veel. Dat is wellicht voor sommigen een teleurstellende constatering, maar toch ook herkenbaar? Continue reading “Leiderschap in het hoger onderwijs”

Finesses in toezicht houden

Toezicht houden vraagt om betrokkenheid en afstand. Betrokkenheid om aan de voorkant met het bestuur mee te denken over de strategie, bij de implementatie desgewenst te adviseren en zeker niet om langs de kant te blijven staan. Toezicht houden vraagt ook om afstand om met een brede en onafhankelijke blik feedback te kunnen geven over het effectief en efficiënt uitvoeren van die strategie. Steven Schuit en Casper Jaspers schrijven in het Handboek Voorzitter (Mediawerf, 2017) op pagina 151 dat ‘het College van Bestuur de Raad van Toezicht moet betrekken bij het formuleren van de strategie en bij materiële wijzigingen van een bestaande strategie’. En vervolgen dat de Raad moet kunnen ‘vaststellen dat het bestuur zich daadwerkelijk achter de vastgestelde strategie opstelt’. Dit alles vraagt van de toezichthouder ‘meer kennis van de organisatie, de markt en de producten of diensten en de dilemma’s dan van – gewone – interne toezichthouders mag worden verwacht’. De conclusie is duidelijk. Het is geen gemakkelijke opgave, want de tijd en middelen die toezichthouders tot hun beschikking hebben, zijn zeer beperkt. Binnen die randvoorwaarden moeten wij periodiek beoordelen of wij onze functie goed hebben uitgeoefend. En dat is om meerdere redenen een moeilijk te beantwoorden vraag. Continue reading “Finesses in toezicht houden”

Zonder steun gaat het niet

Claire Crawford, Lorraine Dearden, John Micklewright & Anna Vignoles: Family Background and University Success. Differences in higher education access and outcomes in England.

Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780199689132; 162 blz. € 29,33

Als een leerling uit een arm Engels gezin op 11-jarige leeftijd naar dezelfde middelbare school gaat als zijn leeftijdgenoot uit een rijker gezin, dan zal het arme kind iets lagere cijfers halen. Continue reading “Zonder steun gaat het niet”

De reproductie van de kloof.

William J. Mathis en Tina M. Trujillo, Learning from the Federal Market-Based Reforms, Lessons for the Every Student Succeeds Act (ESSA), Information Age Publishing Inc., ISBN 978-1-68123-503-5, 697 pagina’s, prijs $ 45,99.

Acht jaar geleden tekenden president Obama en minister Duncan de Reconstitutionwet. Daardoor moesten 4000 slecht presterende publiek gefinancierde scholen vervangen worden door private scholen. De wet schrijft voor dat de directeur ontslagen wordt. En maximaal 50% van de docenten krijgt een herbenoeming. De nieuwe private school ontvangt overheidssubsidie. Obama en Duncan verwachtten van deze maatregel dat er beter presterende scholen voor de zwakste leerlingen en studenten zouden ontstaan. Sinds 2008 is het sluiten van publiek gefinancierde scholen in de meest kansloze wijken van de Amerikaanse steden de norm geworden. Het was hun meest ingrijpende maatregel om de gap tussen kansarme en kansrijke kinderen te verkleinen. Werkte het? Continue reading “De reproductie van de kloof.”

Richt de aandacht op de kansarme student

Sinds de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) uitgebreide data verzamelt over het onderwijsniveau van de beroepsbevolking is er overtuigend bewijs voor de stelling dat dit de allerbelangrijkste factor is voor de toekomstige sociale, culturele en economische ontwikkelingskansen van een land. De meeste regeringen houden het daarom nauwlettend in de gaten. En allemaal verzinnen ze maatregelen om dit niveau te verbeteren. Continue reading “Richt de aandacht op de kansarme student”

The Road to Excellent Ruin

Rudolf Dekker: The road to excellent ruin. Dutch universities, past, present and future. Panchaud, Amsterdam. ISBN 9789082077964; 177 blz. € 16,50

Wil je in een notendop lezen welke kritiek er mogelijk is op de huidige Nederlandse universiteiten, lees The road to excellent ruin. Rudolf Dekker stipt in dit boek bijna alle mogelijke onderwerpen aan, laat zich niets gelegen liggen aan gezagsdragers of pr-afdelingen, citeert vele kritische krantenartikelen en boeken. Zijn schrijfstijl is zeer toegankelijk. Voor universitaire studenten moet zijn boek een feest zijn. Toch schiet Dekker ook tekort. Continue reading “The Road to Excellent Ruin”

Studiesucces of studiefalen?

Recensie over Rutger Kappe cs. , Studiesucces in de G5, opbrengsten studiesucces onderzoek door zes Randstadhogescholen, november 2015.

Het is 2005, minister Rita Verdonk zal op maandagochtend met vele studenten in De Haagse Hogeschool discussiëren over het succes en falen van de integratie, op vrijdagochtend laat ze een ambtenaar bellen dat ze wel wil spreken maar ze wil niet in discussie, waarop direct een alternatief wordt gevonden in Hans Dijkstal. Continue reading “Studiesucces of studiefalen?”

Handboek docent in het hoger onderwijs.

René van Kralingen en Walter Geerts, Docent! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs van Uitgeverij Coutinho, Bussum 2015,  ISBN 978 90 469 0479 4, 263 blz., € 29,50

We kennen excellente boeken over de beste studenten, docenten en curricula in het hoger onderwijs. Zie daarvoor de boeken van Richard Light, Ken Bain en Derek Bok. Velen in het hoger beroeps onderwijs hebben de boeken over didactiek in het hbo van Dick de Bie cs. gelezen of zijn door hem in de jaren ’80 of ’90 getraind. Maar een overzichtelijk handboek voor de docent in het hoger onderwijs bestond er niet echt. Continue reading “Handboek docent in het hoger onderwijs.”

Over meertalig opvoeden

Recent hebben wij in de Hollandse Club in Singapore een presentatie bijgewoond van Eowyn Crisfield over meertalig opvoeden en meertalig onderwijs. Crisfield is een ervaren consultant voor ouders en scholen over meertaligheid. Zij is Canadese en heeft een Master in Applied Linguistics.  Ze woonde en werkte in het onderwijs in Frankrijk. Ze woont nu in Den Haag en spreekt ook Nederlands en Frans. Haar echtgenoot is Amerikaan en spreekt vooral Engels. Haar drie kinderen spreken Engels, Frans en Nederlands. Ze heeft een website: onraisingbilingualchildren.com. Ze krijgt vragen van ouders over de hele wereld. In Nederland doet ze consultancy voor bedrijven, scholen en voor ouders, haar bedrijf heet CEC (Crisfield Educational Concultancy). Continue reading “Over meertalig opvoeden”

Vooruit naar waar het echt om gaat

Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen die met technologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Aldus staat te lezen op het achterplat van Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat*. Kees Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, schreef het boek voor leidinggevenden in het onderwijs. Hij geeft hun het advies leerlingen en studenten wijzer te maken. Continue reading “Vooruit naar waar het echt om gaat”